Show/Hide Toolbars

EmEditor 帮助

导航: EmEditor 帮助 > 命令参考 > 窗口类别

EmEditor 命令参考: 全部最小化命令

Scroll 上一页 首页 下一页 其他
EmEditor 主页 - EmEditor 帮助 - 命令参考 - 窗口类别

全部最小化命令

摘要

最小化所有窗口。

说明

最小化所有打开的 EmEditor 窗口。

运行方法

默认菜单: 窗口 > 全部最小化

所有命令: 窗口 > 全部最小化

工具栏: 无

状态栏: 无

默认快捷键: 无

插件命令 ID

EEID_WINDOW_MINIMIZE_ALL (4244)

[JavaScript]

editor.ExecuteCommandByID(4244);

[VBScript]

editor.ExecuteCommandByID 4244

Copyright © 2003-2021 by Emurasoft, Inc.