Show/Hide Toolbars

EmEditor 帮助

EmEditor 主页 - EmEditor 帮助 - 命令参考 - 窗口类别

切换迷你地图命令

摘要

切换迷你地图。

说明

切换迷你地图。

运行方法

默认菜单: 无

所有命令: 窗口 > 滚动  > 切换迷你地图

工具栏: 无

状态栏: 无

默认快捷键: 无

插件命令 ID

EEID_MINIMAP_TOGGLE (3975)

[JavaScript]

editor.ExecuteCommandByID(3975);

[VBScript]

editor.ExecuteCommandByID 3975

Copyright © 2003-2023 by Emurasoft, Inc.