Show/Hide Toolbars

EmEditor 帮助

EmEditor 主页 - EmEditor 帮助 - 如何 - 编辑

插入特殊字符

编辑菜单下选择高级,然后选择插入特殊字符

另外,你也可以用默认快捷键来插入下列字符:

一个带重音符的字母 à è ì ò ù À È Ì Ò Ù Ǹ, ǹ, Ỳ, ỳ

CTRL + ` (重音符), 字母

一个带锐音符的字母á é í ó ú ý Á É Í Ó Ú Ý ś ź Ś Ź Ć, ć, Ĺ, ĺ, Ń, ń, Ŕ, ŕ, Ǵ, ǵ, Ḱ, ḱ, Ḿ, ḿ, Ṕ, ṕ, Ẃ, ẃ

CTRL + ' (单引号), 字母

一个带扬抑符的字母  â ê î ô û Â Ê Î Ô Û Ĉ, ĉ, Ĝ, ĝ, Ĥ, ĥ, Ĵ, ĵ, Ŝ, ŝ, Ŵ, ŵ, Ŷ, ŷ

CTRL + SHIFT + 6, 字母

一个带波形符的字母 ã ñ õ Ã Ñ Õ ẽ ũ Ẽ Ũ Ĩ, ĩ, Ṽ, ṽ, Ỹ, ỹ

CTRL + SHIFT + ` (重音符), 字母

一个带分音符的字母  ä ë ï ö ü ÿ Ä Ë Ï Ö Ü Ÿ Ẅ, ẅ, Ẍ, ẍ, ẗ, ?/p>

CTRL + SHIFT + ; (分号), 字母

(在许多键盘上,Shift + ; 代表 : (冒号))

一个带分音符和重音符的字母  Ǜ, ǜ

CTRL + SHIFT + : (冒号), CTRL + ' (单引号), 字母

一个带分音符和锐音符的字母  Ǘ, ǘ, Ḯ, ḯ

CTRL + SHIFT + : (冒号), CTRL + ' (单引号), 字母

一个带分音符和变音符的字母  Ǚ, ǚ

CTRL + SHIFT + : (冒号), ALT + SHIFT + ^ (脱字号), 字母

一个带分音符和长音符的字母  Ǖ, ǖ, Ǟ, ǟ, Ȫ, ȫ

CTRL + SHIFT + : (冒号), ALT + - (连字符), 字母

一个带上圆圈符的字母 å Å Ů, ů

CTRL + SHIFT + 2, 字母

(在许多键盘上,Shift + 2 代表 @)

一个连字符 æ œ Æ Œ

CTRL + SHIFT + 7, a, A, o 或 O

(在许多键盘上,Shift + 7 代表 &)

一个清s ß

CTRL + SHIFT + 7, s

(在许多键盘上,Shift + 7 代表 &)

带下加符的 一个 c 或 C 字母 ç Ç

CTRL + , (逗号), c 或 C

一个 eth 字母 ð Ð

CTRL + ' (单引号), d 或 D

一个带划线的字母 ø Ø Ł, ł, Ⱥ, Ȼ, Ɇ, ɇ

CTRL + /, 字母

一个带扬抑符的字母 ǎ, ǐ, ǒ, ǔ, Ǎ, Ǐ, Ǒ Ǔ Č, č, Ď, ď, Ě, ě, Ľ, ľ, Ň, ň, Ř, ř, Š, š, Ť, ť, Ž, ž, Ǧ, ǧ, Ǩ, ǩ, ǰ, Ȟ, ȟ, ˇ

ALT+SHIFT+6, 字母

一个带有长音符的字母 Ā, ā, Ē, ē, Ō, ō, Ū, ū, Ȳ, ȳ, Ḡ, ḡ, Ī, ī, ?/p>

ALT + -, 字母

一个美分标记 ¢

CTRL + /, c

一个倒转的问号  ¿

ALT + CTRL + SHIFT + /

(在许多键盘上,Shift + / 代表 ?)

一个倒转的感叹号  ¡

ALT + CTRL + SHIFT + 1

(在许多键盘上,Shift + 1 代表 !)

一个度标记  °

CTRL + SHIFT + 2, 空格

(在许多键盘上,Shift + 2 代表 @)

一个版权符 ©

ALT + CTRL + C

一个注册符  ®

ALT + CTRL + R

一个商标符

ALT + CTRL + T

一个欧元符

ALT + CTRL + E

一个左单引号

CTRL + ` (重音符), ` (重音符)

一个右单引号

CTRL + ' (单引号), ' (单引号)

一个左双引号

CTRL + ` (重音符), "

一个右双引号

CTRL + ' (单引号), "

注意

如果这些快捷键不起作用,你可能需要重新设置。显示属性中的键盘页面,按「重置」按钮。

Copyright © 2003-2023 by Emurasoft, Inc.