Show/Hide Toolbars

EmEditor 帮助

EmEditor 主页 - EmEditor 帮助 - 插件参考 - 内联函数

Editor_Redraw

在 EmEditor 中允许或禁止重绘变更。你能直接用该内联函数或明确地发送 EE_REDRAW 消息。

Editor_Redraw( HWND hwnd, BOOL bRedraw );

参数

hwnd

指定 EmEditor 视图或框架的窗口句柄。

bRedraw

指定重绘状态。如果该参数是 TRUE,内容会在发生变更之后被重绘。如果该参数是 FALSE,内容将不能在发生变更之后被重绘。

返回值

不使用返回值。

Copyright © 2003-2022 by Emurasoft, Inc.