Show/Hide Toolbars

EmEditor 説明

導航: EmEditor 說明 > 如何... > 編輯

EmEditor 如何: 插入特殊字元

Scroll 上一頁 首頁 下一頁 其他
EmEditor 首頁 - EmEditor 說明 - 如何 - 編輯

插入特殊字元

編輯功能表下選擇進階,然后選擇插入特殊字元

另外,您也可以用預設捷徑來插入下列字元:

一個帶重音符的字母 à è ì ò ù À È Ì Ò Ù Ǹ, ǹ, Ỳ, ỳ

CTRL + ` (重音符), 字母

一個帶銳音符的字母á é í ó ú ý Á É Í Ó Ú Ý ś ź Ś Ź Ć, ć, Ĺ, ĺ, Ń, ń, Ŕ, ŕ, Ǵ, ǵ, Ḱ, ḱ, Ḿ, ḿ, Ṕ, ṕ, Ẃ, ẃ

CTRL + ' (單引號), 字母

一個帶揚抑符的字母  â ê î ô û Â Ê Î Ô Û Ĉ, ĉ, Ĝ, ĝ, Ĥ, ĥ, Ĵ, ĵ, Ŝ, ŝ, Ŵ, ŵ, Ŷ, ŷ

CTRL + SHIFT + 6, 字母

一個帶波形符的字母 ã ñ õ Ã Ñ Õ ẽ ũ Ẽ Ũ Ĩ, ĩ, Ṽ, ṽ, Ỹ, ỹ

CTRL + SHIFT + ` (重音符), 字母

一個帶分音符的字母  ä ë ï ö ü ÿ Ä Ë Ï Ö Ü Ÿ Ẅ, ẅ, Ẍ, ẍ, ẗ, ?/p>

CTRL + SHIFT + ; (分號), 字母

(在許多鍵盤上,Shift + ; 代表 : (冒號))

一個帶分音符和重音符的字母  Ǜ, ǜ

CTRL + SHIFT + : (冒號), CTRL + ' (單引號), 字母

一個帶分音符和銳音符的字母  Ǘ, ǘ, Ḯ, ḯ

CTRL + SHIFT + : (冒號), CTRL + ' (單引號), 字母

一個帶分音符和變音符的字母  Ǚ, ǚ

CTRL + SHIFT + : (冒號), ALT + SHIFT + ^ (脫字號), 字母

一個帶分音符和長音符的字母  Ǖ, ǖ, Ǟ, ǟ, Ȫ, ȫ

CTRL + SHIFT + : (冒號), ALT + - (連字元), 字母

一個帶上圓圈符的字母 å Å Ů, ů

CTRL + SHIFT + 2, 字母

(在許多鍵盤上,Shift + 2 代表 @)

一個連字元 æ œ Æ Œ

CTRL + SHIFT + 7, a, A, o 或 O

(在許多鍵盤上,Shift + 7 代表 &)

一個清s ß

CTRL + SHIFT + 7, s

(在許多鍵盤上,Shift + 7 代表 &)

帶下加符的 一個 c 或 C 字母 ç Ç

CTRL + , (逗號), c 或 C

一個 eth 字母 ð Ð

CTRL + ' (單引號), d 或 D

一個帶劃線的字母 ø Ø Ł, ł, Ⱥ, Ȼ, Ɇ, ɇ

CTRL + /, 字母

一個帶揚抑符的字母 ǎ, ǐ, ǒ, ǔ, Ǎ, Ǐ, Ǒ Ǔ Č, č, Ď, ď, Ě, ě, Ľ, ľ, Ň, ň, Ř, ř, Š, š, Ť, ť, Ž, ž, Ǧ, ǧ, Ǩ, ǩ, ǰ, Ȟ, ȟ, ˇ

ALT+SHIFT+6, 字母

一個帶有長音符的字母 Ā, ā, Ē, ē, Ō, ō, Ū, ū, Ȳ, ȳ, Ḡ, ḡ, Ī, ī, ?/p>

ALT + -, 字母

一個美分標記 ¢

CTRL + /, c

一個倒轉的問號  ¿

ALT + CTRL + SHIFT + /

(在許多鍵盤上,Shift + / 代表 ?)

一個倒轉的感嘆號  ¡

ALT + CTRL + SHIFT + 1

(在許多鍵盤上,Shift + 1 代表 !)

一個度標記  °

CTRL + SHIFT + 2, 空白

(在許多鍵盤上,Shift + 2 代表 @)

一個版權符 ©

ALT + CTRL + C

一個注冊符  ®

ALT + CTRL + R

一個商標符

ALT + CTRL + T

一個歐元符

ALT + CTRL + E

一個左單引號

CTRL + ` (重音符), ` (重音符)

一個右單引號

CTRL + ' (單引號), ' (單引號)

一個左雙引號

CTRL + ` (重音符), "

一個右雙引號

CTRL + ' (單引號), "

注意

如果這些快速鍵不起作用,您可能需要重新設置。顯示屬性中的鍵盤頁面,按「重設」按鈕。

Copyright © 2003-2023 by Emurasoft, Inc.